1 - autotest VIH® – Jak to funguje?

   

Jakému typu screeningového testu na HIV odpovídá autotest VIH®?

autotest VIH® je rychlý screeningový (vyhledávací) test na HIV (DEPIVIH). Jedná se o jednorázový test se subjektivním vizuálním posouzením, snadno proveditelný a koncipovaný tak, aby podal výsledek v krátké době (méně jak 20 minut). Musí se provést ze vzorku čerstvě odebrané vlásečnicové krve. V současné době umožňuje DEPIVIH detekci protilátek proti HIV-1 a HIV-2. Někteří zdravotníci a vyškolený personál mohou používat testy DEPIVIH na svém pracovišti. Negativní výsledek nelze vykládat v případě vystavení riziku kratšímu než 3 měsíce. Pozitivní výsledek testu DEPIVIH musí potvrdit běžný test typu ELISA 4. generace.

 

Kdo by měl podstoupit screeningový test na HIV a jak často?

Každá osoba, která má podezření na to, že byla vystavena riziku nákazy HIV, by se měla nechat otestovat, neboť podrobení se screeningovému testu představuje jediný způsob, jak zjistit, zda je osoba nakažená virem HIV.

Určité kategorie osob jsou více vystavené riziku nákazy HIV, buď proto, že žijí v oblasti s vyšším rozšířením, nebo z důvodu chování, v rámci něhož hrozí nakažení. Tyto osoby by se měly nechávat testovat pravidelně. Jedná se o:

muže, které mají sexuální styk s jinými muži (MSM); 
heterosexuální osoby, které v průběhu posledních 12 měsíců měly více jak jednoho sexuálního partnera; 
injekční uživatele drog (IUD); 
osoby, které pochází z oblastí s vyšším výskytem, zejména ze subsaharské Afriky a Karibiku; 
prostituující se osoby; 
osoby, jejichž sexuální partneři jsou nakažení virem HIV.

Alespoň každoroční screening se doporučuje této populaci osob:

mužům MSM, kteří mají více partnerů;
uživatelům IUD;

Screeningový text na nakažení HIV by měl být soustavně nabízený laboratorně, bez ohledu na populaci, v určitém počtu zvláštních okolností:

podezření nebo diagnóza pohlavně přenosných infekcí (PPI) nebo hepatitidy B nebo C:
podezření nebo diagnóza tuberkulózy; 
těhotenství; 
umělé přerušení těhotenství (UPT); 
první předpis antikoncepce; 
znásilnění; 
ve výkonu trestu;v případě příznaků naznačujících nakažení virem HIV.

Navíc v případě vystavení riziku kratšímu než 48 hodin se musí dotčená osoba dostavit na pohotovost na vyšetření a případnou postexpoziční profylaxi.

 

Od kolika let si lze udělat autotest VIH®?

Nezletilá osoba si může udělat autotest VIH® bez souhlasu rodičů.

autotest VIH® se nesmí provádět u dětí mladších 18 měsíců. Všechna novorozeňata HIV pozitivních matek jsou při narození „HIV pozitivní“, ať už je novorozeně infikované nebo ne, z důvodu pasivního přenosu mateřských protilátek typu IgG přes placentární bariéru. Sérologie zůstává pozitivní až do vymizení mateřských protilátek (přibližně ve věku 15 až 18 měsíců) bez ohledu na stav dítěte. Není-li dítě infikováno, sérologie se po uplynutí této doby změní na negativní. Zůstává pozitivní, jestliže je dítě nakaženo.

 

Jaké jsou technické vlastnosti testu?

Balení: jednorázová sada na jedno použití

Obsah krabičky: 1 návod, 1 stojan, 1 obvaz, 1 dezinfekční ubrousek a 1 sáček, který obsahuje 1 domácí test, 1 dávku ředícího roztoku, 1 lancetu, 1 náplast.

Skladování: 8 to 30°C
Typ vzorku: vlásečnicová krev
Citlivost: 100 %*
Specifičnost: 99,8 %*

Princip testu: membránová imunochromatografie, zjištění protilátek proti HIV-1 a HIV-2

* Studie provedené u 503 osob (citlivost) a 2051 osob (specifičnost) ze Spojených států a Evropské unie.

 

Jak spolehlivé jsou autotestem VIH®?

Doba okno pro zkoušku autotest VIH® (s odkazem na dobu potřebnou pro HIV protilátky se budou vyvíjet v dostatečném množství, aby se stal zjistitelný testem) může být tak dlouho, jak tři měsíce. Proto negativní výsledek lze považovat za spolehlivé pouze tehdy, jestliže nedošlo k žádnému riziko expozice viru HIV v posledních 3 měsících.

Ve studii s autotest VIH® ukázaly, že:

- Byly správně detekováno 99,8% neinfikovaných jedinců
- Byly správně detekováno 100% infikovaných jedinců

Umožňuje autotest VIH® odhalit viry HIV-1 a HIV-2?

Ano, protože odhalí protilátky HIV-1 a HIV-2, které jsou v krvi.

 

Za jak dlouho po vystavení riziku lze použít autotest VIH®, aby bylo možné jej považovat za spolehlivý?

autotest VIH® neodhalí infekci virem HIV v důsledku rizikového chování (nechráněný sexuální styk nebo nehoda s kondomem během sexuálního styku s osobou nakaženou virem HIV nebo osobou, jejíž stav s ohledem na HIV není znám, sdílení injekčních stříkaček) nebo náhodné expozice (protržení kondomu, zasažení krví atd.) kratší než 3 měsíce: mohlo by se jednat o falešně negativní výsledek. Pokud vystavení riziku pochází z doby delší 6 týdnů, doporučujeme se podrobit screeningu pomocí testu Elisa 4. generace.

Nad rámec této 3měsíční prodlevy sérokonverze je autotest VIH® spolehlivý pro zjištění nakažení virem HIV.

V případě vystavení riziku kratšímu než 48 hodin se musí dotčená osoba dostavit na pohotovost na vyšetření a případnou postexpoziční profylaxi.

Jaké jsou pro uživatele nejlepší podmínky pro provedení autotestu VIH®?

Abyste dosáhli spolehlivého výsledku, je důležité pečlivě dodržovat pokyny v návodu k použití testu.

K provedení autotest VIH® nemusíte být nalačno. Lze jej provádět kdykoliv během dne.

Pro usnadnění jeho čtení a provedení je žádoucí správné osvětlení.

autotest VIH® není triviální test. Jeho provedení vyžaduje co možná nejkomplexnější informace na straně uživatele. autotest VIH® musí vycházet ze svobodného a nezávislého rozhodnutí jednotlivce. Je důležité si uvědomit, že nikdo by neměl být nucen k provádění autotest VIH®. Každý lékařský text vyžaduje svobodný a informovaný souhlas jednotlivce, který se má testu podrobit.

Před provedením autotest VIH® je důležité se zamyslet nad tím, jak reagovat, až budou výsledky dostupné; ať už negativní nebo pozitivní. Provedení autotestu VIH® se skutečně odlišuje od vyšetření u zdravotníka, který může s testem poradit, poskytnout psychologickou podporu a usnadnit přístup k biologickým testům s potvrzením diagnózy.

Informace a rady lze obdržet zasláním e-mailu na Infoservis pro AIDS : autotest-vih@sis-association.org (7 dní v týdnu - 8-23 hod. GMT + 1). Je rovněž možné se kdykoliv obrátit na sdružení boje proti AIDS. 

 

Za jak dlouho musím provést autotest VIH® po otevření sáčku s autotestem?

Jakmile je autotest jednou vyjmut ze sáčku, musí se ihned provést. Podmínky skladování uvedené na krabičce a návod jsou platné až do uplynutí doby použitelnosti pouze, pokud autotest zůstane zabalený ve svém původním obalu.

 

Lze použít autotest VIH® po uplynutí doby použitelnosti?

Žádný screeningový autotest na HIV nelze používat po uplynutí doby použitelnosti. Účinnost autotestu VIH® je platná pouze do data expirace uvedeného na krabičce autotestu.

 

Jak se lze ujistit, že manipulace s testem je v pořádku a že výsledek není chybný?

Je důležité, aby sada byla skladována a test byl proveden v podmínkách, které jsou uvedené na krabičce autotestu VIH®.

Během reakce testu by se měl zobrazit barevný „kontrolní“ proužek. Pokud tomu tak není, znamená to, že test byl proveden chybně nebo nebyl funkční. Nelze z něj tedy vyvozovat závěry. Je třeba provést jiný autotest VIH® nebo jiný screeningový test.

Je důležité dodržovat čtecí okno uvedené na návodu (čtení trvá 15 až 20 minut). Pokud je doba kratší nebo delší než uvedená, výsledek může být chybný.

Co dělat, vzniknou-li potíže při práci s autotestem VIH®?

Pokud máte potíže s používáním testu autotestem VIH® jakmile jste si přečíst návod k použití, obraťte se na sdružení Sida Info Service tím, poslat e-mail: autotest-vih@sis-organisation.org. Je také možné kontaktovat servisní organizaci pomůcek pro okamžitou podporu.

V případě pochybností o úspěšném provedení autotestu VIH® doporučujeme provést test znovu pomocí nové sady nebo se nechat otestovat pomocí testu Elisa 4. generace.

 

Právě jsem si zakoupil(a) autotest VIH®, potřebuji další příslušenství?

Vše je součástí krabičky kromě zařízení na měření času (hodinky, mobilní telefon, hodiny, časovač...). Před tím než budete provádět autotest VIH® se ujistěte, že máte tento druh nástroje pro měření času vyvolání výsledku testu.

 

Lze opakovaně použít stejný autotest VIH®?

Sadu autotest VIH® lze použít jen jednou, a to jednou osobou. Nelze jej použít několikrát nebo několika osobami. Všechny součásti krabičky jsou na jedno použití.

 

Jak zlikvidovat obsah sady po použití autotest VIH®?

Lanceta obsažená v této sadě autotestu VIH® je zabezpečená, její jehla je výsuvná. Ačkoli není možné se s ním píchnout, je třeba ji podle právních předpisů platných ve Francii odnést zpět do lékárny a likvidovat do žluté krabice určené na jehly u vašeho lékárníka (sběrná místa a další informace na dastri.fr). Všechny ostatní součásti sady lze likvidovat s domovním odpadem.

 

Co dělat, pokud vyhodnocení výsledku testu není možné?

Pokud se neobjeví žádný proužek nebo pokud není kontrolní proužek přítomný, doporučujeme znovu provést autotest VIH® pomocí nové sady.

 

2 -  Dodací podmínky / Payment / Objednání

 

Kolik stojí poštovné?

Přepravní náklady 5€ (země Evropské unie). Odlišné náklady na přepravu je možno žádat o jiných zemích.

 

Jak dlouho trvá dodání objednávky?

Objednávku obdržíte ve lhůtě čtyř až deseti pracovních dnů. Odeslání objednávek je rozvrženo během pracovní doby od pondělí do pátku (kromě svátků).

V průběhu měsíce prosince (Světový den boje proti AIDS) se může dodací lhůta zpozdit v důsledku zvýšené poptávky.

Co dělat, když nejsem v době doručení mé objednávky doma?

Pokud nejste doma, když přijde poštovní doručovatel, zanechá vám oznámení o doručení ve schránce s výzvou, abyste si svou objednávku vyzvedl(a) na poště.

 

Neobdržel(a) jsem svou objednávku, co mám dělat?

Pokud jste neobdržel(a) všechny položky, které jste si objednal(a), obraťte se laskavě na náš zákaznický servis.

 

Mohu svou objednávku upravit?

Bohužel ne, jakmile začneme vaši objednávku zpracovávat, když ji obdržíme, nemůžeme ji zrušit nebo ji změnit.

 

Co se stane, když si uvědomím, že mé osobní údaje jsou nesprávné poté, co dokončím objednávání?

Pokud si uvědomíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, jakmile dokončíte proces objednávání, obraťte se na náš zákaznický servis a navštivte stránku Kontaktujte nás (upozorňujeme, že všechny naše dopisy jsou psány v angličtině). Nemůžeme zaručit, že budeme moci napravit problém; nicméně vás můžeme ujistit, že uděláme vše pro to, abychom vaši objednávku upravili.

 

Jak se dozvím, že jste obdrželi mou objednávku?

Při zadávání objednávky od nás obdržíte e-mail, která potvrdí přijetí vaší objednávky a bude obsahovat číslo vaší objednávky, jakožto její referenční číslo. Vezměte prosím na vědomí, že tyto údaje slouží pouze k potvrzení, že vaše objednávka byla přijata a nepotvrzují, že nákup byl úspěšně dokončen. Jakmile bude vaše objednávka připravena a odeslána, částka bude odečtena z vaší karty a my vám odešleme e-mail o odeslání objednávky, který bude obsahovat informace pro sledování zásilky.

Vracení a refunface?

Vzhledem k tomu, že autotest VIH® je zdravotnická pomůcka, nemůžeme přijímat jeho vracení.

 

Je bezpečné objednávat na vašich webových stránkách?

Nakupování na stránkách autotest-vih.eu je zcela zabezpečené. Používáme systém zabezpečení 3-D Secure. To znamená, že vaše osobní údaje jsou šifrované a nemohou je číst třetí osoby.

Respektujeme všechna pravidla důvěrnosti a další zákonné požadavky. Nikdy nesdílíme vaše osobní údaje se třetími stranami bez vašeho souhlasu. 

Jak lze platit na stránkách autotest-vih.eu?

Na stránkách autotest-vih.eu jsou k dispozici následující způsoby placení:

1. Kreditní karty. Akceptujeme karty Visa a Mastercard.

2. Paypal

 

Jak dlouho trvá, než mou platbu zpracujete?

Doba zpracování vaší platby závisí na způsobu platby. Pokud platíte kreditní kartou, částka bude zaúčtována na vaši kreditní kartě, jakmile bude vaše objednávka odeslána.

Pokud používáte PayPal, závisí to na nastavení vašeho účtu: pokud Paypal zaúčtuje částku na vaší debetní kartě, lhůta je přibližně 48 hod. Pokud Paypal zaúčtuje částku na vašem účtu, lhůta je přibližně 10 dní.

 

Může se moje dodací adresa lišit od mé fakturační adresy?

Ano, fakturační a dodací adresa mohou být odlišné.

 

Jaké informace potřebujete znát?

Abyste mohl(a) zadat svou objednávku, musíte vložit číslo své kreditní / debetní karty, datum její platnosti, datum jejího vystavení a číslo CVV (bezpečnostní číslo, které se nachází na zadní straně vaší karty).

 

Co je číslo CVV?

Číslo CVV („ověřovací kód karty“) představuje trojciferné číslo, které se nachází na zadní straně kreditní a debetní karty typu VISA®, MasterCard® a Discover® a na kreditní či debetní kartě značky American Express®. Jedná se rovněž o bezpečnostní kód.